Missie:

Onze belangrijkste missie : het vrijwaren van het regionaal brouwerijpatrimonium. Dit houdt niet enkel het louter verzamelen van historische stukken in, maar ook het bestuderen ervan.Hierbij vormt het bewaren van het geheugen en uiterst belangrijk element voor ons. Dit bestaat onder andere uit het interviewen van personen uit het brouwerij milieu. Naast het optekenen van deze getuigenissen, werken we ook aan de geschiedenis van deze brouwerijen. Een indrukwekkend aantal uren werd alzo besteed aan opzoekingen in archieven. We schatten dat in het Groot Hertogdom ongeveer twee derde van de brouwerij geschiedenis is blootgelegd,in de provincie Luxemburg ongeveer één derde. Geen gebrek aan werk dus…

Een ander facet van dit vrijwaren betreft het bewaren van papier. We hebben de archieven verkregen van verschillende lokale brouwerijen. Onze taak omvat het reinigen,het herstellen waar nodig en vervolgens het klasseren ervan in optimale omstandigheden. In de toekomst volgt dan nog het digitaliseren vandit materiaal. Al deze handelingen worden uitgevoerd volgende de regels van de kunst. Eén persoon van ons team werd hiertoe opgeleid. Een bijzonderheid van dit archiveringswerk is dat de schenker steeds de eigenaar blijft van zijn materiaal : het raadplegen van de archieven door derden vereist een geschreven goedkeuring vanwege de eigenaar. Bovendien beheren we ook een bibliotheen die gespecialiseerd is in het historische domein van het bier. Ons oudste document dat te maken heeft met het brouwen van bier, dateert uit 1620.

Voor het eerst in de geschiedenis van onze beide regio’s wordt een doorsnede van dergelijk hoge kwaliteit aan materiaal en kennis op het gebied van het brouwerijwezen op éénzelfde plaats geconcentreerd.

Nederlandse vertaling : Patrick KEMPENEERS